Total Exotics logo

Legal

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Total Exotics BV – The Netherlands

Total Exotics B.V. gevestigd aan de Spectrumlaan 29 te (2665 NM) Bleiswijk’ alsmede haar
rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ‘Total Exotics’, heeft de
navolgende Algemene Verkoopvoorwaarden vastgesteld:

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van
zijn beroep of zijn bedrijf die met Total Exotics een overeenkomst aangaat, dan wel aan
wie Total Exotics een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
b. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Total Exotics en Wederpartij tot stand
komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
c. product: de producten die Total Exotics levert.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Total Exotics
verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde
bestellingen. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle
(rechts)handelingen van Total Exotics en haar Wederpartij ter zake.
2.2. Wederpartij staat Total Exotics toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst
gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Total Exotics. De Algemene
Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de
uitvoering van op Total Exotics rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst –
verrichte rechtshandelingen.
2.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden
binden Total Exotics enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk
zonder voorbehoud en schriftelijk of via de e-mail tussen Total Exotics en Wederpartij zijn
overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben
slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een
gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing
uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. De nietige of
vernietigde bepalingen zullen door Total Exotics vervangen worden, waarbij voor zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6. Indien Total Exotics niet steeds strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Total
Exotics in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van
de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en prijzen

3.1. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en bestellingen genoemde bedragen worden
in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk of via de e-mail anders zijn overeengekomen.
Voorts zijn alle genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.
3.2. Total Exotics heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
3.3. Ieder door Total Exotics gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.
3.4. Total Exotics behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te weigeren.
3.5. Total Exotics is niet gehouden een aanbod en/of een Overeenkomst gestand te doen tegen
een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.
3.6. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.7. Total Exotics heeft te allen tijde het recht te bepalen dat bepaalde producten slechts in
bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3.8. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten
opgenomen op de website, in offertes of brochures van Total Exotics gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wederpartij telefonisch of via de e-mail
een bestelling bij Total Exotics heeft geplaatst.
4.2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst stuurt Total Exotics via de e-mail een bevestiging
van de bestelling van Wederpartij.
4.3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende
afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien
en voor zover deze afspraken schriftelijk of via de e-mail zijn vastgelegd.

Artikel 5. Annuleren Overeenkomst

5.1. Annulering van de Overeenkomst door Wederpartij is uitsluitend mogelijk indien zulks
schriftelijk of via de e-mail geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. Met
inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle
gemaakte voorbereidingskosten door Total Exotics aan Wederpartij in rekening worden
gebracht.
5.2. Indien annulering van de Overeenkomst plaatsvindt binnen de 72 uur die zijn gelegen voor het
overeengekomen tijdstip van levering, is Wederpartij naast de voorbereidingskosten, een
schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen
prijs. Vindt annulering plaats later dan 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip
van levering, dan is Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
5.3. In geval van annulering is Wederpartij, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de
kosten die Total Exotics uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst
aan derden dient te voldoen, aan Total Exotics te vergoeden.

Artikel 6. Verplichtingen van Wederpartij

6.1. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Total Exotics aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en correct aan Total
Exotics worden verstrekt.
6.2. Indien de door Wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit
volledig voor rekening en risico van Wederpartij.
6.3. Wederpartij is gehouden Total Exotics onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen
zijn.
6.4. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van
toepassing zijn in het land waar Wederpartij gevestigd is in verband met het onder zich hebben,
bewaren, vervoeren en doorverkopen, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen
Wederpartij verantwoordelijk.
6.5. Wederpartij vrijwaart Total Exotics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Wederpartij toerekenbaar is.
6.6. Total Exotics gaat ervan uit dat Wederpartij al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

Artikel 7. Levering

7.1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
7.2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven
de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige
schadevergoeding.
7.3. In het geval dat een met Wederpartij overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden
ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Total Exotics ligt en niet
aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12.2
van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de
periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.4. De door Total Exotics geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht,
alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene
wat partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door Wederpartij te leveren
tegenbewijs. Aldus komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen.
7.5. Partijen komen overeen of Wederpartij of een door haar ingeschakelde derde de bestelling bij
Total Exotics ophaalt of dat Total Exotics de bestelling aflevert op het door Wederpartij
opgegeven afleveradres.
7.6. Indien Wederpartij de bestelling bij Total Exotics ophaalt of laat ophalen, dan gaat het risico
van de producten over op Wederpartij op het moment dat de bestelling het magazijn van Total
Exotics verlaat.
7.7. Indien Total Exotics de bestelling aflevert, dan gaat het risico van de producten over op
Wederpartij op het moment dat de bestelling is afgeleverd op het door Wederpartij opgegeven
afleveradres.
7.8. Total Exotics is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van Wederpartij te vorderen.
7.9. Indien Wederpartij aan Total Exotics nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder
indien facturen van Total Exotics door Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn
gebleven, is Total Exotics gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat
Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8. Aanvaarding en reclame

8.1. Wederpartij dient direct na levering door Total Exotics van de overeengekomen producten
deze producten te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in
het bijzijn van de chauffeur. Wederpartij dient na te gaan of de geleverde producten voldoen
aan het bepaalde in de Overeenkomst, te weten:
a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of de geleverde producten voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake
overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
c. of de geleverde producten wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht)
overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door
Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is Wederpartij
gehouden de geleverde producten volledig te accepteren, zulks tegen evenredige
vermindering van de overeengekomen prijs.
8.2. Indien Wederpartij de bestelling bij Total Exotics ophaalt of laat ophalen (levering af magazijn),
dan dient Wederpartij de geleverde producten in het magazijn van Total Exotics te
controleren.
8.3. Eventuele tekortkomingen en bezwaren die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid
1, sub c van dit artikel, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 8 uur na
aflevering – daarvan schriftelijk aan Total Exotics te worden gemeld. Indien Total Exotics
niet terstond na levering van de producten een klacht ontvangt, worden de producten geacht
te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming.
8.4. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering
schriftelijk of via de e-mail te worden gemeld aan Total Exotics, opdat Total Exotics in staat
wordt gesteld ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Wederpartij
dient Total Exotics in staat te stellen de klacht van Wederpartij op juistheid te controleren.
Indien Total Exotics niet binnen acht uur na levering een klacht van Wederpartij heeft
ontvangen, heeft te gelden dat de tekortkoming en/of het gebrek ten tijde van de levering niet
aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat deze
tekortkoming en/of dit gebrek na levering is ontstaan.
8.5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door Total Exotics geleverde
producten ten behoeve van Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan
Wederpartij nooit en te nimmer aan Total Exotics tegenwerpen dat hij de geleverde producten
niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.
8.6. Indien Wederpartij aantoont dat de geleverde bestelling op het moment van levering (deels)
gebrekkig was, dan zal Total Exotics naar haar keuze de bestelling (deels) opnieuw leveren
of de factuur voor de betreffende bestelling (deels) crediteren. De aansprakelijkheid van Total
Exotics is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 11 van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden is opgenomen.
8.7. Een gebrek aan een product geeft Wederpartij niet het recht de gehele bestelling, waarvan het
product deel uitmaakt, te weigeren.
8.8. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht, e.d. in de geleverde
producten komen niet voor reclame in aanmerking.
8.9. Reclames schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

Artikel 9. Facturatie en betalingen

9.1. Facturatie geschiedt onverwijld nadat de bestelling het magazijn van Total Exotics heeft
verlaten.
9.2. Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking
hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 30
dagen na factuurdatum, tenzij van deze regeling is afgeweken.
9.3. Verrekening door Wederpartij van de door Total Exotics gefactureerde bedragen met een
door Wederpartij gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Wederpartij
in verband met een door deze gestelde tegenvordering is niet toegestaan, tenzij met Total
Exotics anders is overeengekomen.
9.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1%
per maand, onverminderd de overige rechten van Total Exotics zoals het recht op vergoeding
van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente.
9.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Wederpartij – zonder voorafgaande
ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
9.6. Indien Wederpartij ook nadat zij door Total Exotics in gebreke is gesteld nalatig blijft om de
openstaande bedragen aan Total Exotics te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde
totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde
rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte
van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde
hoofdsom met een minimum van € 100,-.
9.7. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het
langst openstaan. Dat is niet anders indien Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking
heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Total Exotics behoudt het eigendomsrecht van de door haar geleverde producten aan
Wederpartij tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Total Exotics op
Wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en
kosten.
10.2. Wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van door Total Exotics geleverde
producten die onder het eigendomsvoorbehoud, zoals weergegeven in lid 1 van dit artikel,
vallen, indien doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van Wederpartij.
10.3. Indien Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij Total Exotics gegronde
vrees bestaat dat Wederpartij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat Wederpartij de op haar
rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is Total Exotics gerechtigd door haar geleverde
producten – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij
Wederpartij dan wel de derde die de producten voor Wederpartij houdt, terug te halen dan wel
terug te doen halen. Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens
Total Exotics.Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht
mag worden om de eigendomsrechten van Total Exotics veilig te stellen. Wederpartij is
verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, schade
alsmede tegen diefstal
10.4. Indien derden enig recht op de door Total Exotics onder eigendomsvoorbehoud geleverde
producten willen vestigen of doen gelden, dient Wederpartij Total Exotics hiervan per
ommegaande op de hoogte te stellen. Voorts dient Wederpartij deze derde te wijzen op de
omstandigheid dat de producten zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij dient
de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten Overeenkomst en deze
Algemene Verkoopvoorwaarden waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde producten een
eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
10.5. Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Total Exotics wenst te treffen
ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde
producten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid, risico en verjaring

11.1. Indien Wederpartij door Total Exotics geleverde producten onder zich heeft welke in
eigendom toebehoren aan Total Exotics en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals
genoemd in artikel 10 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is Wederpartij vanaf het
moment dat de producten aan haar zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze
producten, dan wel het moment van overgang van de eigendom van deze producten,
aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze producten.
11.2. Voorts is Wederpartij aansprakelijk – indien zij producten onder zich heeft welke in eigendom
toebehoren aan Total Exotics en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd
in artikel 10 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – voor schade door Total Exotics
geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze producten en welke
schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop Total Exotics de
producten heeft geleverd en het moment van teruggave van deze producten dan wel het
moment van de overgang van de eigendom van deze producten.
11.3. Indien Total Exotics als gevolg van aan Wederpartij toe te rekenen omstandigheden gebruik
dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is
Wederpartij aansprakelijk voor de door Total Exotics geleden schade.
11.4. Wederpartij zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst producten
onder zich heeft welke in eigendom aan Total Exotics toebehoren en/of vallen onder het
eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 10 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden
–, in geval van diefstal, verlies of schade aan de producten welke door Total Exotics aan haar
zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan Total Exotics. Tevens zal Wederpartij in geval
van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar
de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Wederpartij dient Total
Exotics een kopie van deze aangifte te verstrekken.
11.5. Total Exotics kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct
of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12.2 van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen,
die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
11.6. Total Exotics is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerde of ondeskundige
opslag door Wederpartij van de geleverde producten of door het verwijderen/veranderen van
de verpakking van de producten.
11.7. Indien Wederpartij, dan wel een derde aan wie Wederpartij de door Total Exotics geleverde
producten heeft doorgeleverd, een recall-actie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan Total
Exotics slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard
gaande kosten, indien i) vast komt te staan dat Total Exotics aansprakelijk is voor de
omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en ii) Total Exotics is geraadpleegd en inspraak
heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede iii) vast komt te staan dat de Wederpartij
zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft
getracht de kosten die met de recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.
11.8. Total Exotics is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van
gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde
winst, gemiste besparingen, productieschade, arbeidslonen, transportkosten, bedrijfsschade,
bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade,
opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
11.9. Indien Total Exotics aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Total
Exotics beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Total Exotics wordt uitbetaald, vermeerderd met
het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat Wederpartij betaald heeft voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 40.000,-.
11.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij uit welken hoofde ook jegens
Total Exotics vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop
zich een feit voordoet dat Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Total Exotics
kan aanwenden.

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht is Total Exotics gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Wederpartij
enige vordering ter zake schadevergoeding jegens Total Exotics aanhangig kan maken.
12.2. Als overmacht aan de zijde van Total Exotics wordt – onder meer – aangemerkt:
a. stakingen zijdens de werknemers van Total Exotics dan wel door haar – ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
b. ziekte van werknemers van Total Exotics dan wel door haar – ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
c. maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Total
Exotics is gebonden;
d. niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
e. ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet
transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
f. (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Total Exotics;
g. diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
h. oorlog, rellen, oorlogsgevaar en terrorisme;
i. stroom- en internetstoring;
j. alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Total Exotics beletten de
Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van
Total Exotics komen.
12.3. Indien Total Exotics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd
het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is alsdan
gehouden de factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst zou betreffen.
12.4. Alle Overeenkomsten die zien op de verkoop van agrarische producten geschieden onder
oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de
hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten zoveel producten minder beschikbaar
zijn, waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties dan bij het
sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, dan heeft Total Exotics
het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door
levering van dit aldus verminderde quantum, voldoet Total Exotics geheel aan haar
leveringsverplichtingen. Total Exotics is alsdan niet gehouden tot het leveren van
vervangende agrarische producten en is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 13. Verzuim en ontbinding

13.1. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor
hem uit de met Total Exotics gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien,
waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 9 van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, is Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Total Exotics
gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct
daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat
Total Exotics tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Total Exotics
verder toekomende rechten.
13.2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Wederpartij, stillegging
of liquidatie van het bedrijf van Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met Wederpartij van
rechtswege ontbonden zijn, tenzij Total Exotics Wederpartij binnen een redelijke termijn
meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk
geval Total Exotics zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende
Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd
de Total Exotics verder toekomende rechten.
13.3. Total Exotics heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij
sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door Total Exotics gemaakte
en nog te maken kosten aan Total Exotics vergoeden.
13.4. Voorts is Total Exotics bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.5. In elk van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
Total Exotics op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Wederpartij gehouden tot
onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven producten.
13.6. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Total Exotics
hieromtrent in te lichten.

Artikel 14. Emballage

14.1. Indien op de emballage een huursysteem van toepassing is, dan worden de kosten voor de
emballage aan Wederpartij in rekening gebracht. Retourneert Wederpartij de emballage
schoon en onbeschadigd aan Total Exotics, dan crediteert Total Exotics de kosten voor de
emballage.
14.2. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van Total
Exotics, dient Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport
gereed staat.

Artikel 15. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

15.1. Total Exotics behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met
betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
15.2. Het is Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door Total Exotics geleverde producten
inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde.
Wederpartij vrijwaart Total Exotics voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een
inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp
van de door Total Exotics geleverde producten, en die plaats vinden nadat Total Exotics de
producten aan Wederpartij heeft geleverd.
15.3. Wederpartij dient de intellectuele eigendomsrechten, waaronder handelsnaam en
merkrechten, van Total Exotics te allen tijde te respecteren.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1. De rechtsverhouding tussen Total Exotics en Wederpartij wordt beheerst door Nederlands
recht.

Artikel 17. Geschillen

17.1. Geschillen voortvloeiende uit een bestelling, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze
Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze
Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter
in het arrondissement alwaar Total Exotics is gevestigd, met dien verstande dat deze
forumkeuze het recht van Total Exotics om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend
advies, onverlet laat.
17.2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen
de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander
arrondissement.